22.8.2021

Hiljaisuus / Silence

Mirva Kuivalainen / Johanna Jauhiainen
Mirva Kuivalainen / Johanna Jauhiainen
Mirva Kuivalainen / Johanna Jauhiainen

SUNNUNTAI 22.8.2021
KLO 15 – 16.30

HILJAISUUS

Kaksi näyttelijää tutkii näyttämöllä hiljaisuutta. He tekevät äänenkäyttöön vaikuttavia harjoitteita, he tutkivat tyhjää tilaa ja hiljaisuutta meditaation jälkeen. Omien kokemustensa lisäksi he ovat tutkineet retrettikeskuksessa Zengårdenissa tehtyjä haastatteluja.

Kehonsa tuntemusta he harjoittava meditoimalla istuen. Näyttelijät käyttävät myös äänimeditaatiota. Näyttämöllä naiset havainnoivat ääniä ilman mitään ilmaisuun tai esitykseen liittyvää päämäärää. He tutkivat äänten tarkoituksellisia ja tahattomia merkityksiä.

Hiljaisuus, joka seuraa ääntä samoin kuin niin sanottu jälkiääni auttavat tekijöitä hahmottamaan sitä miten äänen värinä muuntautuu liikkeeksi. Luovan, taiteellisen prosessin tuloksena syntyy performanssi. Siinä hiljaisuuden teemaa katsotaan, kuullaan ja koetaan sekä liikkeenä että psykofyysisen teatterin keinoin.

Esityksen päätteeksi yleisöllä on mahdollisuus osallistua pieneen yhteiseen meditaatiohetkeen.

Esiintyjät:
Johanna Jauhiainen, näyttelijä
Mirva Kuivalainen, näyttelijä
Jaana Kurttila, visualisti

SUNDAY 22.8.2021
AT 15 – 16.30

SILENCE

Two actors explore silence on stage. They do exercises that develop the use of voice and sound.  They explore the empty space and the silence created by meditation. In addition to their own experiences, they have researched interviews conducted at the retreat center in Zengården.

To get in touch with their bodies, the actresses use seated meditation. They also meditate with sound.  The two women on stage observe different sounds and tones without the purpose of expressing or presenting anything. They consider how intentional voices and tones are and examine also  the unintended meanings. The silence that follows the  sound and the so-called reverberation do both  help the artists to figure out how the sounds are transformed into motion. The creative, artistic process will result in a performance. The theme of silence is seen, heard and experienced through movement and psychophysical theater.

After the performance, viewers get the opportunity to participate in a common meditation.

Artists:
Johanna Jauhiainen, actres
Mirva Kuivalainen, actres
Jaana Kurttila, visualist

SÖNDAG 22.8.2021
Kl 15 – 16.30

TYSTNAD

Två skådespelare utforskar tystnad på scenen. De gör övningar som utvecklar användningen av röst och ljud. De utforskar det tomma rummet och tystnaden skapad av meditation. Förutom sina egna erfarenheter har de forskat intervjuer gjorda vid reträttcentret i Zengården.

För att komma i kontakt med sina kropp använder aktriserna sittande meditation. De mediterar också med ljud. De två kvinnor på scenen iakttar olika ljud och toner utan syfte att uttrycka eller presentera något. De  överväger hur avsiktliga röster och tonerna är och granskar ljudets intentionalitet.

Då tystnaden följer ljudet kan skådespelare lära sig hur vibrationen relaterat till ljud  förvandlas till rörelse. Så kallat efterljud kan också hjälpa till i denna förändringen. Som ett resultat av en kreativ, konstnärlig process skapas  en föreställning;  temat tystnad ses, hörs och upplevs genom rörelse och psykofysisk teater.

Efter föreställningen får tittarna möjlighet att delta i en gemensam meditation.

Artister:
Johanna Jauhiainen, skådespelare
Mirva Kuivalainen, skådespelare
Jaana Kurttila, visualist