Zeljko Tutnjevic Le Petit Festival Dubrovnik 2015

Portraying 10 years of Le Petit Festival behind the eyes of the Dubrovnik’s photographer Zeljko Tutnjevic

Željko Tutnjević nije fotograf… On nije glumac. On nije pisac…On nije filozof… On nije zavodnik…On nije slikar. Ali u njegovim slikama vi ćete osjetiti sve “to” sto on “nije” ! Mnogo stvarnije… On je stvaralac trenutka. “Željko kako je sve pocelo ?” “Zorki bio posuđen 10.03.1974., a slike su me toliko oduševile da sam 21.03.1974. kupio tu SMENU 8M, moju prvu i nezaboravnu kameru…” Uvijek je ostao vjeran foto aparatima istoka. Nakon toga je uslijedilo kratko druženje sa Zenitom E…Potom čudna simbioza Željka i Praktice Super TL. Zemlja izlazećeg sunca mu je donijela dvije velike ljubavi. Prvo Nikomat davnog listopada 1977, pa zatim Nikoni do dana današnjeg…Oni su od romantičnog Slavena napravili sljedbenika “Zen Clik Click”. Nitko tako divno ne zna shvatiti ljepotu Iluzije trenutka … Prošlost , sadašnjost i budućnost su samo fotografije koje se ponavljaju. Dijalozi između Željkovog kažiprsta i oka su igre koje stvaraju i uče…. Te “neobične ceremonije” na japanskom se nazivaju ’koan’, a jednostavan prevod bi bio zen priče.…koje se rađaju u objektivima njemu najdražeg Nikona. Da, tako je počela i još uvijek traje, karijera jednog od najinteresatnijih hrvatskih fotografa…. Željko mi je rekao prije mnogo godina; &Ne, fotografije se ne prave samo fotoaparatom … Morate koristiti eksploziju kapriciozne sile sekunde koja komunicira s nepoznatim umjetničkim oblicima vašega srca … dok se rađa onaj konačni klik ! &Ograničenja riječi i boja su me učile gledati i istraživati u dubinu moga alter ega … neki ga zovu NIKON.& Ljubav je kada ne morate ništa … samo … Da, upravo to! Samo vi i različiti prazni prostori koji će ispuniti vaš klik, klik, klik …

Željko Tutnjević is not a photographer… He is not an actor. He is not a writer… He is not a philosopher… He is not a seducer… He is not a painter. But in his photographs you will sense all of those “nots”! Much more real… He is a creator of the moment. “Željko, how did it all begin?” “I borrowed Zorki on 10 March 1974 and was so delighted with the photographs that on 21 March 1974 I bought this SMENA 8M, my first and unforgettable camera…” He has always remained faithful to cameras from the East. This was followed by a short “socializing” with Zenit E… And then there was a strange symbiosis of Željko and Praktica Super TL. The Land of the Rising Sun has brought him two big loves. First, the Nikomat a long time ago, in October 1977, and then Nikon’s, to the present day… They turned a romantic Slav into a follower of “Zen Click Click”. No one can grasp the beauty of the illusion of a moment so wonderfully as Željko can… The past, the present and the future are merely photographs that repeat themselves over and over again. The dialogues between Željko’s index finger and the eye are games that create and teach…. Those “strange ceremonies” are called ’koan’ in Japanese, and a simple translation of this word would be zen stories.… which are born in the lenses of his favorite, Nikon. Yes, this is how the career of one of the most interesting Croatian photographers began, and still goes on…. Many years ago Željko told me: &No, photographs are not made with a camera only… You have to use the explosion of a capricious force of the second that communicates with unknown artistic forms of your heart… while this final click! is being born… The limitations of words and colors taught me to look and to explore the depth of my alter ego… some call it NIKON.& Love is when you don’t have to do anything… only… Yes, precisely! Only you and diverse empty spaces that will fill up your click, click, click…